Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Vzdělávací aspekt

Vzdělávací hledisko


V posledních letech (od začátku devadesátých let minulého století) se ve světě hovoří (a v mnohých zemích i realizuje) o myšlence vybudování nového experimentálního zařízení pro výzkum kosmického záření se širokým zapojením přes internet univerzit a škol.

Realizace takového projektu by měla:

 • Dát žákům škol představu o současných vědeckých výzkumech, specifikách současných experimentů, zvláštnostech vědecké práce.
 • Dát žákům a učitelům možnost účastnit se konferencí a publikovat své výsledky ve vědeckých časopisech (i na mezinárodním fóru).
 • Dát učitelům možnost zvyšovat svou kvalifikaci, zvláště v oblasti současných problémů vědy, používat získaná data ve své každodenní učitelské práci, propagovat vědeckou činnost mezi školáky.
 • Přilákat žáky i učitele k poutavé, reálné, dlouhotrvající činnosti, přinášející užitek vědě a sloužit k zapojení mládeže do vědecké práce.

Zvláštnost tohoto návrhu je, že jde o pokus neohraničit okruh zúčastněných nejen na ty, kteří se fyziku učí z povinnosti jako studenti VŠ nebo žáci školy. Účastnit se projektu je možné bez čekání na to, až se vaše škola rozhodne zúčastnit projektu. Projekt dává libovolnému uživateli internetu možnost osobně zúčastnit se výzkumu, zpracování dat i získávání nových výsledků.

Tak, prakticky poprvé, díky rozvoji současných technologií, je možné vytvoření zařízení, které z jedné strany dovoluje (při jeho dostatečném rozšíření) získávat aktuální data vysoké kvality a ze strany druhé dává možnost neohraničenému množství zainteresovaných zájemců podílet se plnohodnotně na tomto výzkumu a pomocí internetu získávat zkušenosti z účasti na zajímavém a aktuálním fyzikálním experimentu. Navíc to dovoluje získat praktickou představu jak o aktuálních a základních současných fyzikálních úlohách tak i o metodikách provedení vědeckých výzkumů.

Rozdělení povinností v projektu

Všichni zúčastnění se dělí na dvě skupiny: "experti" a "účastníci".

Experti – jsou ti, kteří navrhli, spustili a provozují v pracovním stavu pracovní stanice (viď část „Detektory – Zařízení“). Jejich úlohou je zabezpečení nepřetržité práce aparatury, volného přístupu „účastníků“ k zaznamenaným údajům, poskytování programů zpracování, učení účastníků (pomocí internetu) metodám zpracování, prezentaci výsledků a umění zadávat sami sobě otázky a samotným získávat odpovědi na základě reálných experimentálních dat.

Účastníci – jsou všichni ti, které zainteresuje práce na tomto projektu. Jejich úlohou je zaregistrovat se, získat právo přístupu k datům, provádět samostatné zpracování dat. Jejich možnosti jsou – být na seznamu reálných účastníků projektu; - získávat nutné a bezplatné konzultace od expertů; - připravovat a publikovat (zpočátku na webové stránce a po expertíze i jako vědeckou publikaci) získané výsledky; - navazovat přímé kontakty s účastníky projektu kdekoliv na Zemi; - vést nebo být členem skupiny, která spouští novou pracovní stanici (to je nejlepší dělat společně s jinými zájemci, třídou, školou); - přejít ze skupiny účastníků do skupiny expertů.

Možné úlohy pro účastníky

 1. Jdnoduché úlohy pro nováčky. (Úvod) (V závorkách za názvem úlohy je uveden index úlohy, na základě kterého je možné najít nutné metodické pokyny v části "Příručka" )
  • Názorné seznámení s třídou statistických veličin. (B-01)
  • Seznámení s pojmem "časová koincidence signálů" (B-02)
  • Naučení se jak určit směr osy spršky s časové informace z detektorů. (B-03)
 2. Práce s experimentálními daty (Výzkum)
  • Zkoumání a sestavení závislosti intenzity kosmického záření na části dne (den/noc) (И-01)
  • Zkoumání a sestavení závislosti intenzity kosmického záření na atmosférickém tlaku (И-02)
  • Zkoumání a sestavení dlouhodobé závislosti intenzity kosmického záření (měsíc, rok, ....) (И-02)
  • Zkoumání a sestavení závislosti intenzity kosmického záření na směru (И-21)
  • Hledání nestandardních jevů v časových korelacích (И-22)
  • Určení energie spršky (И-23)
 3. Zvýšení všeobecné úrovně ve vědách.(Rozvoj)
  • Kosmické záření - objev, charakteristiky, neřešené otázky, spojitosti s astronomií a astrofyzikou ... (Р-01)
  • Základní pojmy fyziky elementárních částic - částice, základní vlastnosti, interakce s hmotou, elektromagnetické a hadronové spršky. (Р-02)
  • Metody registrace elementárních částic (scintilační čítače, fotonásobiče). (Р-03)
  • Systém formování a zápisu experimentálních dat s použitím osobních počítačů. (Р-04)
  • Práce navigačních systémů (GPS, ГЛОНАСС) (Р-05)
  • Metody počítačového zpracování experimentálních dat (Р-06)
  • Metody a programy statistického zpracování experimentálních dat (Р-07)
  • Technologie přípravy vědeckých referátů a článků (Р-08)

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464