Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Въведение

Въведение


Даденият интернет портал е важна част от новия научно-образователен проект, който има за цел създаването на разпределена установка за изследване на космически лъчи (РУСАЛКА) и провеждането, с нейна помощ, на фундаментални научни изследвания с широко участие на посетители на Интернета.

Инициаторите на проекта принадлежат към тази част на обществото, която е убедена, че основен, дългосрочен капитал на една нация в съвременния свят не е нивото на запасите от природни ресурси или силата на армията, а образователното ниво на населението. Това ниво трябва да има определена оптимална структура. Не може 100% от образованите хора да бъдат специалисти по иновации или нанотехнологии, да не говорим за финансисти или юристи! Обществото е здраво и има стабилни перспективи за развитие, само когато структурата на образованието, на квалифицираната част от него, включва в себе си цялата сума от съвременни знания — от фундаменталните науки до чисто приложните или потребителските.

Интересът и, като следствие, нивото на разбиране и поддържане на фундаменталните науки в обществото намалява. Това е лоша и опасна тенденция. Не трябва да се забравя, че всичко, което е около съвременния човек и се използва от него, някога е било предмет на изследване от Фундаменталната наука. Една от основните проблеми в тази област е непекъснато увеличаващата се разлика между обектите на изследвания от съвременната наука и нивото на информация за нея в обществото, а също и съдържанието на курсовете, преподавани в училищата/университетите.

Тази разлика е резултат на нарастващата сложност, както на експерименталната база, така и на нейната теоретична интерпретация. Какви опити се демонстрират в наше време на уроците по физика? Предимно това са тези, които са били предмет на научни изследвания преди много години. И това е разбираемо — трудно е да се купи за училището ускорител или ТОКОМАК.

Разглежданият проект е опит да се предложи решение на тази проблема чрез създаването на интернет проект на базата на реален експеримент за изследване на космически лъчи с възможност за активно участие, при анализа на непрекъснато натрупвани данни, от страна на всеки заинтересован посетител на Интернета.

Проектът беше замислен и започна да се реализира от ентусиазирани сътрудници на Лабораторията за Ядрени Проблеми (носеща името на нейния основател и дългогодишен директор В.П.Джелепов) на Обединения Институт за Ядрени Изследвания. (град Дубна, РФ). Първият кластер от 7 работни станции се намира в корпусите на ОИЯИ.

(От преводача. Република България е една от държавите-основателки на ОИЯИ през 1956 година и продължава да е пълноправен член на тази Международна организация).

Проектът "Порои от Знания" за сега няма официален статут.

Проектът има две основни части — образователна и научна. Основна задача на първия етап е развиване на мотивиран интерес от посетителите на Интернета (предимно от учащите се) към Физиката и, като следствие, повишаване нивото на знания на фундаменталните естествени науки (астрономия, физика, математика и информатика) в обществото, училищата и университетите.

Космическите лъчи дават възможност за провеждане на реални и напълно разбираеми изследвания в научна област, която и днес е източник на интересни данни, и, през това «прозорче» могат да се покажат «на живо» редица направления на съвременната фундаментална наука! Аналогични проекти, базиращи се на резултати от съвременни експерименти, съществуват, но, както ни се струва, отстъпват на нашия проект поради сложната научна мотивировка и технически пренаситени експериментални установки. Нашето мнение е, че да се обясни на слабо подготвен новак, какво е това бозон на Хигс или суперсиметрична частица е много по-сложно, отколкото да се разкаже за космическите лъчи, които се изсипват на Земята от Космоса непрекъснато.

Започвайки от 1996 година в света се разглеждат (и с променлив успех — реализират) проекти за привличане на ученици от горните класове и студенти към актуални научни изследвания чрез създаване на Разпределен Детектор за Изследване на Широки Атмосферни Порои. ( (виж Аналогични проекти))

Основната разлика между предлагания проект и всички други е следната: в него не се предполага монтиране на детектиращите станции в училищата. Това дава редица преимущества. Както показва математическото моделиране, най-разумно е да се групират детектиращите станции в кластери от 5-7 отделни станции, разположени равномерно на разстояние няколко стотин метра една от друга. Привързвайки се към училищата е практически невъзможно да се изпълни това условие. Възникват редица ненужни допълнителни трудности: охрана на детекторите, денонощно обслужване и т.н. Преход от «училищна» към «кластерна» структура със свободен достъп до данните, съществено разширява кръга на потенциалните участници: от учениците в даденото училище, до всички заинтересовани и имащи достъп до Интернета посетители.

По този начин проекта се разпада на няколко части. От специалистите — физици се създава и обслужва разпределена установка с клетъчна структура. Под «клетъчна» се подразбира, че установката се състои от редица максимално прости работни станции за регистрация на космически лъчи. Станциите се групират в кластери от 5-7 станции във всеки. Броят на станциите/кластерите може да нараства неограничено при развитие на проекта.

Отделна работна станция на "РУСАЛКА" (по-подробно в «УСТАНОВКА») се състои от два сцинтилационни брояча, приемник на системата за глобално позициониране GPS или ГЛОНАС и електронен блок за формиране и въвеждане на данните в компютър, включен в интернет.

Достъп към непрекъснато получаваните на нашата установка данни позволява на всички желаещи, от първия момент на встъпване в проекта, да вземат участие в изследване свойствата на космическите лъчи и, което е не по-малко важно, чрез това да се запознаят с най-съвременните научни и практически задачи — започвайки от хипотезите за развитие на Вселената и завършвайки с начините за обработка на данни и предаването им чрез интернет. Списъкът на научни и технически въпроси, имащи отношение към дадената тема, както можете да си представите, е огромен, но не е предмет на дадения кратък увод. Списъкът на изследанията, в които участника може да вземе участие и, който непрекъснато се попълня, ще намерите в сайта.

Втори принципен момент, характерен за структурата на установката. Включеният, в комплекта апаратура, приемник на система за глобално позициониране, позната на широката публика като система за навигация — непрекъснато определяне географските координати на приемника, има втора, основна за дадената идея, особеност — възможност на точно (не по-лошо от 50-100 наносекунди) определяне на абсолютното време на поява на изследваното събитие. А това значи, че регистрираното в дадена работна станция събитие има абсолютно точно време и може по този параметър (например, изискване за съвпадения или някаква определена последователност във времето на появяване на сигналите), да се анализира заедно с всички други данни, получавани в установката. Ако се свържем с аналогични проекти, вече работещи в други страни, може да се установи факта на съвпадение по време на сигнали, регистрирани в Дубна и, например, в Прага или САЩ.

Необходимо е да се подчертае още един основен момент — установката се явява източник на много полезна, за обучаване, информация още от момента на първите няколко станции, но пускането на всяка нова станция увеличава научното значение на таза работа и, в перспектива, при разширяване на проекта (повече от 100 станции) той може да се превърне в глобален супер-детектор за изследване на суперзагадъчните и суперредки порои от космически частици със свръхвисоки енергии ( > 1019 еВ) на нивото на най-добрите установки в света.

Очевидно е, че проекта трябва да се съпровожда и с други неща: развиване на интернет контакти на участниците със специалистите физици, разширяване на учебно-методическата база, издаване на плакати за учебните учреждения с красиво и нагледно излагане на основните физически понятия, имащи отношение към проекта и много други неща.

Аналогични проекти са започвали, най-малко, в 16 държави (виж «Аналогични проекти»), но очакваното широко разпространение в повечето от тях не се е получило. Причина за това (наше мнение) са редица грешки (следствие на недостатъчен опит, неизбежен при всички нови неща), които ние се постарахме да избегнем.

По наши данни, в Русия подобен проект не е бил предлаган.

От преводача. Във вариантите на руски и английски има картинка къде са монтирани станциите на «Русалка» на територията на ОИЯИ. Ако сте любопитни, може да ги погледнете.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464