Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Popis ROOT data format

Popis ROOT data format


Toto jsou údaje, které se zapisují a zapamatovávají pro každou registrovanou událost.

******************************************************************************
Jméno bloku dat (Root Tree) : LIVNI
******************************************************************************
Event ID/I Číslo události (Event number)
************************************************
Station properties (blok údajů, které se vztahují k celé stanici)
************************************************
StationID/I – Číslo stanice (Station unique ID)
--------------------- Poloha stanice -----------------
Latitude/F – geografická šířka ve stupních- Station latitude, degrees
Longitude/F – geografická délka ve stupních - Station longitude, degrees
Altitude/F – výška stanice v metrech nad úrovní moře - Station altitude, meters
************************************************
Informace o události (případech koincidence signálů z čítačů)
Event info (coincidence of hits in one station)
//************************************************
Event_time_sec/L Čas koincidence ve vteřinách. Time of coincidence, seconds
Event_time_nanosec/L Čas koincidence v nanosekundách. Time of coincidence,nanoseconds wrt PPS
Event_nsat/I Number of satellites in view
..................................
Event_nhits_1/I Number of hits in the first counter
Event_nhits_2/I Number of hits in the second counter
Hit_time_nanosec_1[Event_nhits_1]/L Time of hit in nanoseconds (rising edge) in the first counter
Hit_time_nanosec_2[Event_nhits_2]/L Time of hit in nanoseconds (rising edge) in the second counter
Hit_duration_1[Event_nhits_1]/L Duration of hit in the first counter in nanoseconds
Hit_duration_2[Event_nhits_2]/L Duration of hit in the second counter in nanoseconds


Nyní vysvětlení jednotlivých bodů.

Zde je třeba vysvětlení. Proč je třeba k popisu události zapsat dva časy je zřejmé. Přesné údaje o čase přijímáme z družic systému GPS – tento údaj se jmenuje Event_time_sec, ale tyto signály přicházejí je jednou za vteřinu. Proto je v naší elektronice potřeba podsystém pro upřesnění času v rámci vteřinového intervalu. Princip jeho práce je ukázán na obrázku.

Podsystém obsahuje velmi stabilní nepřetržitě pracující generátor pulzů. Společně s ním i dostatečně inteligentní čítač pulzů. Lépe řečeno úplně obyčejný čítač, který má doplňkové možnosti. Za prvé nulování. Každý ze signálů přesného času čítač vynuluje a ten pak začíná znovu od nuly načítat pulzy. Dále potřebujeme zaznamenat přesný čas pro několik událostí, z nichž každá se může udát v různém momentě. Proto namísto obvyklého zastavení čítače budeme zaznamenávat jeho stav v potřebném momentě (po příchodu odpovídajícího signálu) a několik takových stavů (údajů) ve speciálním registru. První ze signálů pro zápis průběžného času přichází od triggeru událostí (moment koincidence signálů v našich scintilačních čítačích). Tento údaj je v datech zaznamenán jako Event_time_nanosec. Přesný čas události v naší stanici bude potom definován takto: Přesný čas události = Event_time_sec + Event_time_nanosec.

Další údaj - Event_nsat (Number of satellites in view) – je počet družic, které jsou v oblasti viditelnosti antény naší stanice v uvedeném momentě. Tento údaj stejně jako Event_time_sec dostáváme od GPS přijímače.

Poslední blok údajů z formátu dat:


Event_nhits_1

Počet detekcí z detektoru №1v dané události. Number of hits in the first counter

Event_nhits_2

Počet detekcí z detektoru №2 v dané události. Number of hits in the second counter

Hit_time_nanosec_1[Event_nhits_1]

Čas, příchodu do detektoru №1 signálu (náběžné hrany) [takových může být několik od 1 do Event_nhits_1]. Time of hit in nanoseconds (rising edge) in the first counter

Hit_time_nanosec_2[Event_nhits_2]

Čas, příchodu do detektoru №2 signálu (náběžné hrany) [takových může být několik od 1 do Event_nhits_2]. Time of hit in nanoseconds (rising edge) in the second counter

Hit_duration_1[Event_nhits_1]

Délka [ n-tého signálu] detektoru №1. Duration of hit in the first counter in nanoseconds

Hit_duration_2[Event_nhits_2]

Délka [ n-tého signálu] detektoru №2. Duration of hit in the second counter in nanoseconds.


Abychom pochopili co to je, musíte si vzpomenout, že, na jedné straně chceme měřit čas objevení signálu přesně (nakolik to jen dovolí aparatura) a na straně druhé, chceme vybírat události, které budou zaregistrovány naším detektorem v určitém dostatečně velkém časovém intervalu. Obyčejně jsme ho zadali (a tento čas je možné měnit a zadávat v programu řízení elektroniky) jako ± 1 μsek. Což znamená, že chceme vybírat (spustit záznam) všechny události, při kterých se v našich dvou detektorech objeví signály s rozdílem v čase příchodu ne větším než ± 1 μsek. ± je tam proto, protože nevíme, který ze signálů přijde jako první. Ale kdo řekl, že uvnitř časového intervalu se nemohou objevit i další signály? O jaké signály se jedná, zda je to pozadí nebo reálné signály, budeme zjišťovat až při detailním zpracování později. Zatím potřebujeme zaregistrovat všechny takové případy. Tak se objevují první dvě čísla Event_nhits_1 a Event_nhits_2, které udávají kolik celkem signálů uvnitř definovaného časového intervalu zaznamenaly detektory №1 a №2. Jakmile jsme jednou připustili více signálů v jedné události, musíme výše uvedené schéma záznamu události rozšířit. Vždyť nyní musíme zaznamenat nejenom čas „události“, ale také přesné časy registrace všech signálů v rámci události. Ty zaznamenáme v proměnných Hit_time_nanosec_1[Event_nhits_1] aHit_time_nanosec_2[Event_nhits_2]. Názvy jsou dlouhé, avšak pochopitelné. Čas registrace signálu v detektoru №1 [číslo signálu uvnitř události] a totéž pro detektor №2. Všimněte si, že už to není jednoduchá proměnná ale jednorozměrná matice a její index se může měnit od 1 doEvent_nhits (1 nebo 2 v závislosti od čísla detektoru) Další obrázek je vlastně předcházejícím obrázkem se zvětšeným měřítkem časové osy v místě události (v okolí červeného impulzu, v řadě pulzů generátoru). Měřítko nové časové stupnice je ukázáno červenou tenkou šipkou - 1 μsek. Vlevo dole jsou znázorněny oba naše detektory. V této vymyšlené události se nejprve objeví signál v detektoru №2 a uvnitř našeho intervalu je pouze jediný (zelená čára) a signály v detektoru №1 jsou dva (červená čára). Všechny tři signály vyfotografují a zaznamenají napočítaný čítačem k momentu příchodu signálu počet pulzů generátoru. Tak se údajích o naší události objeví Hit_time_nanosec_1[1], Hit_time_nanosec_1[2] a Hit_time_nanosec_2[1]. Mimo to za pomoci speciálního schematu budou definovány délky všech tří zajímajících nás signálů Hit_duration_1[1], Hit_duration_1[2] и Hit_duration_2[1]. Jak se tvoří je též ukázáno na obrázku.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464