Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Описание на ROOT data format

Описание на ROOT data format


Това са данни, които се записват и пазят за всяко събитие.

******************************************************************************
Общо име на блока данни (така нареченото, Рут Дърво (Root Tree) : LIVNI
******************************************************************************
Event ID/I Номер на даденото събитие (Event number)
************************************************
Station properties (блок от данни,отнасящи се за цялата станция )
************************************************
StationID/I - - персонален номер на станцията (Station unique ID)
--------------------- Координати на станцията -----------------
Latitude/F - географска ширина в градуси - Station latitude, degrees
Longitude/F - географска дължина в градуси - Station longitude, degrees
Altitude/F - височина на станцията над морско ниво - Station altitude, meters
************************************************
Информация за собитието (случаи на съвпадане на сигналите от броячите)
Event info (coincidence of hits in one station)
//************************************************
Event_time_sec/L Время на съвпадения в секунди. Time of coincidence, seconds
Event_time_nanosec/L Время на съвпадения в наносекунди. Time of coincidence,nanoseconds wrt PPS
Event_nsat/I Number of satellites in view
..................................
Event_nhits_1/I Number of hits in the first counter
Event_nhits_2/I Number of hits in the second counter
Hit_time_nanosec_1[Event_nhits_1]/L Time of hit in nanoseconds (rising edge) in the first counter
Hit_time_nanosec_2[Event_nhits_2]/L Time of hit in nanoseconds (rising edge) in the second counter
Hit_duration_1[Event_nhits_1]/L Duration of hit in the first counter in nanoseconds
Hit_duration_2[Event_nhits_2]/L Duration of hit in the second counter in nanoseconds


Сега да разгледаме по пунктове.

Тук е необходима картинка. Защо за описание на събитието трябва да се записват две времена е очевидно. Точни данни за абсолютното време ние приемаме от спътниците на системата GPS — тази променлива се нарича Event_time_sec, но сигналите пристигат един път в секунда. Затова в блока електроника има подсистема за уточняване на времето вътре в този секунден интервал, чиито принцип на работа пояснява рисунката. Тя се състои от много стабилен генератор, който работи непрекъснато. Освен това има доста хитър

Тя се състои от много стабилен генератор, който работи непрекъснато. Освен това има доста хитър брояч на импулси. По-точно, броячът е обикновен, но има редица допълнителни функции. Най-напред, зануляване на показанията. Всеки сигнал на точното време занулява този брояч и той започва всеки път брои от нула. Освен това, на нас ни трябва да записваме значенията на точното време за няколко параметъра, които се появяват в различни моменти от времето. Затова, вместо обикновеното спиране на брояча, се използва възможност за запомняне в необходим момент (при пристигане на сигнал-команда за тази операция) текущото показание на брояча и се запомнят няколко такива значения в особен регистър. Първата такава команда за фиксиране на текущето време постъпва от триггера на събитието (момента на съвпадане на сигналите от двата наши сцинтилационни брояча). Тази величина във формата на данни се обозначава като Event_time_nanosec. По този начин, точното време на появяване на събитие в нашата станция се определя като
Точно време на собитието = Event_time_sec + Event_time_nanosec.

Следващата величина - Event_nsat (Number of satellites in view) - (Number of satellites in view) – това е просто броя на спътниците, които се намират в полето на видимост на антената на нашата станция в дадения момент. Тази величина, както и времето Event_time_sec, се получава от приемника GPS.

Последен блок данни от формата на данните:

Event_nhits_1 Брой сигнали от детектор №1 в даденото събитие. Number of hits in the first counter
Event_nhits_2 Същото за детектор №2. Number of hits in the second counter
Hit_time_nanosec_1[Event_nhits_1] Време на появяване на сигнала в детектор №1 (преден фронт) [може да бъдат няколко, от 1 до Event_nhits_1]. Time of hit in nanoseconds (rising edge) in the first counter
Hit_time_nanosec_2[Event_nhits_2] Същото за детектор №2 [...от 1 до Event_nhits_2]. Time of hit in nanoseconds (rising edge) in the second counter
Hit_duration_1[Event_nhits_1] Дължина [ n-ен сигнал] в детектор №1. Duration of hit in the first counter in nanoseconds
Hit_duration_2[Event_nhits_2] Същото за детектор №2. Duration of hit in the second counter in nanoseconds.

За да разберете, какво е това, трябва да си спомните, че ние искаме да измерваме времето на появяване на събитие точно (доколкото е възможно), но също искаме да отбираме събития, които се появяват в нашите детектори в границите на достатъчно голямо време. Обикновено ние го задавахме (и това време може да се изменя и задава в програмата за управляване на електронния блок) като ± 1 мксек.Ние искаме да отбираме (триггерираме) всички събития, в които сигналите от двата детектора се различават по време не повече от ± 1 мксек. ± е от това, че ние не знаем сигнала от кой брояч ще бъде начален. Но кой ни гарантира, че вътре в този интервал на могат да се появят още сигнали? От какво са те – от фона или от реални частици, ще изследваме при подробна обработка по-късно, а сега трябва да регистрираме всички тези случаи. Така се появяват първите две числа Event_nhits_1 и Event_nhits_2, които означават колко сигнала са се появили в детекторите №1 и №2. Но ако сме допуснали няколко подсъбития в едно събитие, то приведената схема на измерване на точното време трябва да разширим. Сега трябва да запишем не само времето на едно събитие, но и точното време на поява на сигнали в него. Така възникват променливите Hit_time_nanosec_1[Event_nhits_1] и Hit_time_nanosec_2[Event_nhits_2]. Имената са дълги, но разбираеми. Време на появяване на сигнал (хит) в детектор № 1 (номер на хита в събитието) и същото за детектор № 2. Обърнете внимание, че това вече не е проста величина, а едномерен массив и индекса в скобката може да се мени от 1 до Event_nhits nhits (съответно 1 или 2 в зависимост от номера на детектора). На следващата рисунка, в същност предишната, е увеличен мащаба по време в района, където е имало събитие (около червения импулс в серия сигнали от генератора). Мащабът на новите времена е показан с червена тънка стрелка - 1 мксек. Наляво долу са изобразени двата наши детектора. В това измислено събитие първият сигнал е от детектор № 2 и, в нашия интервал на съвпадения, той е само един ( зелена линия), а сигналите от детектор № 1 са два (червена линия). Тези три сигнала “фотографират” и запомнят събралите се към времето на тяхното идване брой импулси от генератора, пресметнати от брояча. Така в данните за нашето събитие се появяват Hit_time_nanosec_1[1], Hit_time_nanosec_1[2] и Hit_time_nanosec_2[1]. Освен това, със специална схема ще възникнат значенията на дължините на тези три, интересуващи ни сигнала Hit_duration_1[1], Hit_duration_1[2] и Hit_duration_2[1]. Как те се формират също така е показано на рисунката.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464