Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Образователният аспект

Образователен аспект 


В последните години (края на миналия век) в света се обсъжда, а в редица страни и реализира, идеята за създаване на нови експериментални установки за изследвания във физиката на космическите лъчи с широко включване в експеримента на университети и училища чрез Интернет.

Реализирането на такъв проект ще позволи:

 • Да даде на учениците представа за съвременните научни изследвания, спецификата на съвременния експеримент, особеностите на научната работа;
 • Ще позволи на ученици и учители да участват и представят своите научни резултати в научните издания и конференции (включително и международни);
 • Ще позволи на преподавателите да повишават своята научна квалификация, особено в областите на съвременните проблеми на науката, използват получените данни във всекидневната учебна работа, да пропагандират научната дейност сред учениците;
 • Ще позволи да се привлекат ученици и учители в увлекателна и реална дългосрочна работа, имаща забележима полза за науката, ще способства за привличане на млади хора в научна дейност.

Особеност на даденото предложение е в това, че се прави опит да не се ограничават участниците само с тези, които изучават физика «по задължение», както е в университет или училище. Не трябва да се чака, когато учебното заведение реши дали може да се присъедини към проекта. Проектът дава възможност чрез Интернет на всеки да участва лично в изследванията, обработка на данните и получаване на реални нови резултати.

По този начин, практически за първи път, благодарение развитието на съвременните технологии, стана възможно да бъде създадена такава народна установка, която ще позволи (при достатъчно развитие) да се получават актуални научни резултати на високо ниво и ще даде възможност на неограничен брой заинтересовани участници да имат пълноправно участие в тези изследвания и чрез Интернет да получават практически опит, участвайки в интересен и съвременен физически експеримент. Освен това, ще се получат практически представи, както за актуални и фундаментални съвременни научни задачи, така и за методите на провеждане на научни изследвания.

Разпределение на задачите в проекта

Всички участници в проекта се делят на: «експерти» и «участиници».

Експерти — това са тези, които са създали, пуснали и експлоатират работните станции (виж раздел «Установка»). Тяхна задача е: поддържане денонощна работа на апаратурата, свободен достъп на «участниците» до натрупаните данни, снабдяване и обучаване на участниците (чрез Интернет) с методите за обработка на резултатите, с умението сам да задаваш въпроси и сам да получаваш отговори, работейки с реални експериментални данни.

Участници - това са всички, които са заинтересувани от участие в проекта. Тяхна задача е: да се регистрират, да получат право на достъп към данните, да провеждат самостоятелна обработка на данните. Имат възможност да влязат в списъка на реални участници на проекта и получават необходима и безплатна консултация от експертите.

Експертите трябва да подготвят и публикуват (отначало на страниците на сайта, а след провеждането на експертиза и като научна публикация) получените резултати; да установяват преки контакти с участниците на проекта навсякъде в света; да възглавяват или влизат в група, която е въвела нова работна станция.

Възможни задачи за участниците

 1. Най-прости задачи за новаците (Увод).( В скоби след името на задачата е показан нейния индекс, по който може да се намерят необходимите методически указания в раздела "Справочник" )
  • Нагледно запознаване с класата статистически величини (B-01).
  • Запознаване с понятието "съвпадане на сигналите по време" (B-02).
  • Усвояване метода за определяне направлението на пороя от информация за време от детекторите. (B-03)
 2. Работа с експерименталните данни (Изследване)
  • Изследване и построяване зависимостите на интензивноста на космическото излъчване от времето на денонощието (ден/нощ) (И-01)
  • Същото от атмосферното налягане (И-02)
  • Същото за дълъг период (месец, година,...) (И-02)
  • Същото от направлението (И-21)
  • Търсене на необикновени явления в корелациите по време (И-22)
  • Определяне енергията на пороя (И-23)
 3. Повишаване на общото научно ниво.(Развитие)
  • Космически лъчи — откриване, характеристики, неясни въпроси, връзка с астрономията и астрофизиката ... (Р-01)
  • Основни понятия във физиката на елементарните частици - частици, основни свойства, взаимодействие с веществото, електромагнитни и адронни порои. (Р-02)
  • Методи за регистрация на елементарните частици (сцинтилационни броячи, фотоумножители). (Р-03)
  • Система за формиране и регистрации на експериментални данни на базата на компютъри. (Р-04)
  • Работа на системите за глобално позициониране (GPS, ГЛОНАСС) (Р-05)
  • Методи на компютърна обработка на експерименталните данни (Р-06)
  • Методи и програми за статистическа обработка на експерименталните данни (Р-07)
  • Технология за подготовка на научни доклади и статии (Р-08)

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/livni-tmp/libraries/cms/application/cms.php on line 464